O nas

Pomagamy rosnąć naszym Klientom

Od 2006 roku w Assets & Skills Consulting pracujemy dla Klientów tak, aby w pełni osiągali swoje cele biznesowe. Koncentrujemy się na efektywnym funkcjonowaniu sprzedaży, obsługi klienta, HR, administracji, logistyki, magazynowania oraz dystrybucji.

Celem naszych działań jest optymalizacja procesów biznesowych w firmach Klientów, dzięki której zwiększają się nie tylko ich przychody, ale także zmniejszają koszty. Co więcej, zostaje zwiększona elastyczność operacyjna ich organizacji.

Przedsiębiorstwa działają w dynamicznych warunkach. Wiele z nich, średnio co dwa lata, zmienia swoją strategię. Jakiejże elastyczności, jakiego potencjału trzeba, aby firma utrzymywała swoją zwinność strategiczną?

Jako Konsultanci-praktycy wiemy, jakie procesy zachodzą wewnątrz organizacji, znamy i rozumiemy wyzwania stojące przed szefami firm, managerami działów i pracownikami HR.
Wspieramy Klientów naszymi kompetencjami, wiedzą, doświadczeniem i osobistym zaangażowaniem. Wspieramy w maksymalnym wykorzystaniu posiadanych przez przedsiębiorstwo zasobów. Cel naszego Klienta jest naszym celem.

W Assets & Skills Consulting przekonujemy biznes, że kluczem do:

 • utrzymania zwinności strategicznej, jest sprawność operacyjna przedsiębiorstwa,
 • wzrostu i zwiększania konkurencyjności na rynku jest rozwijanie kapitału ludzkiego, czyli kompetencji pracowników.

Konsulting Biznesowy: Budowanie strategii

Assets & Skills Konsulting biznesowy - Budowanie strategii Pracujemy zarówno dla podmiotów, które rozpoczynają działalność w Polsce, jak i firm już funkcjonujących na tym rynku. Jesteśmy przygotowani do poprowadzenia projektu biznesowego od fazy jego startu do uzyskania pełnej zdolności operacyjnej.

Skuteczne wdrażanie strategii osiągamy poprzez:

 • planowanie i myślenie w kategoriach strategicznych,
 • przekładanie strategii na cele operacyjne,
 • budowanie sprawnej organizacji, nastawionej na realizację celów biznesowych,
 • projektowanie funkcjonalnej kultury komunikacyjnej (wewnętrznej i zewnętrznej).

Budując i organizując strukturę firmy koncentrujemy się szczególnie na tym, co daje jej napęd, czyli efektywności działu handlowego.

W Assets&Skills pracujemy w systemie konsultingowym lub wdrożeniowym - w ramach działań interim managerskich. Jesteśmy przygotowani do zarządzania firmą Klienta minimum do czasu uzyskania określonego wyniku biznesowego i /lub zatrudnienia oraz profesjonalnego przygotowania docelowej kadry managerskiej.

Zapytaj teraz!

Konsulting Biznesowy: Doradztwo operacyjne

Assets & Skills Konsulting biznesowy - Doradztwo operacyjne W zakresie procesów operacyjnych, w Assets&Skills koncentrujemy się na poprawie bieżącej sprawności działania firmy Klienta. Zaczynamy od analizy aktualnego stanu, w uzgodnionych z Klientem obszarach. Następnie, wypracowujemy nowe – usprawniające rozwiązania, których wdrożenie konsekwentnie nadzorujemy lub bezpośrednio je realizujemy - w ramach usługi Interim Management.

Obszary naszej specjalizacji:

 • przekładanie celów na działania operacyjne,
 • udoskonalanie, koordynowanie i monitorowanie procesów biznesowych,
 • identyfikowanie szans i zagrożeń oraz wdrażanie optymalnych rozwiązań,
 • analiza trendów rynkowych i gotowość na zmiany.

Na każdym poziomie zarządzania organizacją – we współpracy z zarządem, kierownictwem firmy oraz pracownikami operacyjnymi, doradzamy i wdrażamy działania najlepsze dla obecnej i przyszłej sytuacji Klienta, zgodnie z dobrymi praktykami rynkowymi oraz adekwatnie do możliwości organizacyjnych Klienta.

Zapytaj teraz!

Konsulting Biznesowy: Orientacja na klienta

Assets & Skills Konsulting biznesowy - Orientacja na klienta, customer service W ramach usług skoncentrowanych na poprawie sprawności operacyjnej, szczególny nacisk kładziemy na sposób, w jaki organizacje postrzegają swoich klientów (tzw. postawa pro-kliencka w firmie). Doradzamy, budujemy i wdrażamy działania, zorientowane na wysokie standardy w tym zakresie.

W Assets&Skills Consulting pracujemy w systemie konsultingowym lub wdrożeniowym.

Skupiamy się na takich aspektach, jak:

 • otwartość na oczekiwania klienta,
 • proaktywna postawa w komunikacji i działaniu,
 • eksperckie podejście do produktów oraz usług oferowanych w ramach działalności podstawowej Klienta,
 • etykieta biznesowa.

W Assets & Skills stosujemy holistyczne i kreatywne podejście do realizacji projektów. Podejmujemy się budowy standardów pracy i obsługi klienta, uzupełniając je o sferę rozwoju świadomości oraz kompetencji zawodowych pracowników. Szkolimy personel wszystkich szczebli, umożliwiając podnoszenie jego profesjonalnych umiejętności. W konsekwencji - wzrasta motywacja pracowników, którzy coraz sprawniej poruszają się w wymagającym obszarze biznesowych relacji, a konkurencyjność firmy Klienta na rynku rośnie.

W zakresie budowy kultury firmowej zorientowanej na klienta preferujemy współpracę opartą na partnerstwie. Kierujemy się dobrymi praktykami rynkowymi oraz potrzebami i możliwościami naszego Klienta.

Zapytaj teraz!

Konsulting Biznesowy: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Assets & Skills Konsulting biznesowy - Zarządzanie zasobami ludzkimi W Assets & Skills Consulting przekonujemy, że kluczem do rozwoju biznesu jest wykorzystanie kapitału ludzkiego. Uważamy, że nie da się rozwijać firmy bez rozwoju kompetencji pracowników. Świadomy celów, sprawny, profesjonalnie przygotowany i zmotywowany zespół jest jednym z kluczowych źródeł przewagi konkurencyjnej.
Mamy przy tym świadomość, iż taka inwestycja musi zwrócić się, zgodnie z założonym celem projektu.

Obszary naszej specjalizacji:

 • projektowanie funkcjonalnej komunikacji wewnętrznej,
 • identyfikacja z firmą; kreowanie świadomości pracownika, iż pełni rolę ambasadora firmy,
 • rozwój kompetencji, budowanie sprawnej organizacji,
 • integracja zespołów pracowniczych, rozwijanie postaw zgodnych z wartościami firmy.

Rozwijając kompetencje pracowników i managerów wszystkich szczebli posługujemy się dwiema metodami:

 • procesu grupowego (warsztat) - tu rozwijamy umiejętności (skills),
 • rozwoju osobistego (coaching) - tu rozwijamy zasoby (assets).

Zapytaj teraz!

Warsztaty biznesowe

W Assets & Skills pomagamy rozwijać umiejętności,
które umożliwiają sprawne funkcjonowanie biznesu.

Warsztaty Biznesowe: Poziom 1 - Efektywna jednostka

Assets & Skills Szkolenia Warsztaty biznesowe - efektywna jednostka
Jak skutecznie się komunikować oraz wpływać, zwłaszcza na osoby różne od nas? Insights® Discovery

Poznanie własnego typu osobowości, preferowanego stylu komunikacji oraz komunikacyjnego typu przeciwstawnego.

Rozpoznawanie 4 podstawowych typów osobowościowych wg C.G. Junga oraz wypracowanie taktyki postępowania względem różnych, zwłaszcza trudnych, ludzi.

Budowanie skutecznych relacji, wzmacnianie wpływu na innych, unikanie konfliktów.

Zdefiniowanie indywidualnych obszarów rozwoju oraz zachowań, które mogą wspierać ten rozwój. Praktyczne ćwiczenia na przykładach z własnych sytuacji zawodowych.

Warsztat bazowy do rozwijania wielu innych kompetencji.


Praktyczne sposoby realizacji celów sprzedażowych. Techniki sprzedaży oparte na modelu komunikacyjnym

Wypracowanie praktycznych narzędzi komunikacyjnych, definiowanie potrzeb klientów.

Nauka myślenia w kategoriach realizacji swoich interesów, dzięki zaspokajaniu potrzeb klienta.

Poznanie etapów procesu sprzedaży, sterowania rozmową przy pomocy pytań, budowania korzyści i reagowania na zastrzeżenia (także cenę).

Warsztat będący podstawą m.in. do rozwoju umiejętności sprzedawania przez telefon.


Jak zwiększyć sprzedaż używając telefonu?

Budowanie relacji biznesowych przez telefon, akceptacji rozmówcy dla własnej osoby, zasad procesu komunikacji z zwłaszcza przez telefon.

Wypracowanie narzędzi do prowadzenia skutecznych, telefonicznych, rozmów sprzedażowych: zadawanie pytań, budowanie korzyści, reagowanie na zastrzeżenia.

Praktyczne ćwiczenia utrwalające umiejętność i swobodę prowadzenia rozmowy biznesowej.

Przed lub po tym warsztacie warto rozważyć naukę skutecznego komunikowania się wg Insights® Discovery, w celu dostosowania swojej komunikacji do potrzeb odbiorcy.


Negocjacje

Proces komunikowania się stron, które mając różne opinie, potrzeby i motywacje starają się dojść do porozumienia w ważnej dla nich kwestii.

Rozwijanie umiejętności analizy problemu, dającej szansę realnej oceny sytuacji i opracowania rozwiązania oraz efektywnego komunikowania się, zwłaszcza w sytuacjach trudnych emocjonalnie.

Praktyka zdobytej wiedzy na przykładach z własnych doświadczeń zawodowych.


Zarządzanie sobą w czasie i podejmowanie decyzji

Ocena dotychczasowej efektywności wykorzystywania własnego czasu i jej konsekwencji. Określenie stanu docelowego, nauka wyznaczania priorytetów oraz celów podejmowanych zadań.

Planowanie, w sposób przybliżający do realizacji ważnych celów. Nauka zarządzania czasem wolnym, dla efektywnego odpoczynku.

Tworzenie planów swojego dnia pracy, określanie zagadnień do dalszego rozwoju, w zarządzaniu sobą w czasie.


Skuteczne wdrażanie strategii marketingowej

Badania dowodzą, że w niektórych firmach wdrażane jest zaledwie 15% strategii.

Warsztaty, z udziałem Działu Marketingu Klienta, mają na celu poznanie i zrozumienie strategii oraz umiejętne jej komunikowanie w codziennych relacjach z klientami.

Ćwiczenie komunikatów kierowanych do klientów, nauka radzenia sobie z potencjalnie trudnymi sytuacjami.

Zapytaj teraz! Wydruk (PDF)

Warsztaty Biznesowe: Poziom 2 - Efektywny członek zespołu

Assets & Skills Szkolenia Warsztaty biznesowe - efektywny członek zespołu
Jak zbudować zespół osiągający sukces? Teoria Ról Zespołowych Meridith Belbin’a®

Poznanie mocnych i słabych stron uczestników, w kontekście bycia członkiem zespołu.

Nauka świadomego wnoszenia wkładu w pracę zespołu i dostosowywania się do innych jego członków, niezależnie od nominalnego stanowiska. Przygotowanie map zespołów projektowych, zrozumienie sposobu działania i komunikowania się innych.

Nauka zespołowego realizowania celów, rozpoznawania i rozwijania potencjału człowieka poprzez delegowanie odpowiednich zadań, odpowiednim ludziom.

Przewidywanie potencjalnych zagrożeń przy różnych konfiguracjach członków zespołu.


Asertywność jako podstawa budowy relacji z innymi

Asertywność to nie tylko umiejętność odmawiania. To przede wszystkim postawa chroniąca własne interesy i potrzeby, a jednocześnie szanująca drugiego człowieka.

Wypracowywane są asertywne reakcje na opinie wygłaszane pod adresem uczestników (w tym krytykę, atak i aluzję).

Nauka wyrażania własnych opinii (w tym uczuć negatywnych) bez ulegania presji na zmianę zdania, z jednoczesnym utrzymaniem dobrych relacji.

Asertywność, to umiejętność niezbędna managerom, sprzedawcom i każdemu, dla kogo osiąganie celów zależne jest od porozumiewania się z innymi.

Praktyczne ćwiczenia na sytuacjach z własnej praktyki zawodowej. Przygotowanie planów rozwoju własnej postawy asertywnej.


Wystąpienia publiczne. Techniki efektywnych prezentacji

Świadomość sposobu odbioru naszych wystąpień przez słuchaczy, definiowanie pożądanego wizerunku własnej osoby.

Nauka określania celów wystąpienia, jego przebiegu oraz perswazyjnej struktury. Czynniki niezbędne do utrzymania uwagi słuchacza, analiza wykorzystania akcesoriów i sposób pracy z nimi.

Poznanie istotnych aspektów pracy głosem i mową ciała, analiza roli emocji towarzyszących mówcom i słuchaczom.

Praktyczne ćwiczenia wystąpień, uzyskiwanie informacji zwrotnych. Przygotowanie osobistych planów rozwoju tej umiejętności.

Zapytaj teraz! Wydruk (PDF)

Warsztaty Biznesowe: Poziom 3 - Kompetentny manager

Assets & Skills Szkolenia Warsztaty biznesowe - kompetentny manager
Planowanie handlowe i segmentacja klientów, czyli zarządzanie przez cele

Rozwój jednej z podstawowych umiejętności menedżerskich, czyli efektywnej realizacji strategii firmy oraz celów sprzedażowych dzięki pracy podwładnych.

Nauka kaskadowania celów na podwładnych, uzgadniania strategii i taktyki ich realizacji z właściwymi klientami. Określanie budżetów promocyjnych i niezbędnych kompetencji.

Analiza potencjału indywidualnych rynków oraz udziału w nich swojego produktu - sposoby na ich utrzymanie lub zwiększanie.

Wstęp do wprowadzenia niniejszego modelu do codziennej przy handlowca.


Coaching w miejscu pracy, zwany coachingiem „on the job” lub coachingiem umiejętności

Nauka coachingowego podejścia w zarządzaniu.

Poznanie i rozwój umiejętności udzielania informacji zwrotnej z równoczesnym zaangażowaniem podwładnego w zmianę swojego zachowania.

Ta szczególna umiejętność decyduje o utrzymaniu, wzroście lub spadku motywacji podwładnego i bezpośrednio przekłada się na sukces lub porażkę pracy menedżera.

Nauka analizowania zachowań pracowników pod kątem ich skuteczności.

Koncentracja udzielania informacji zwrotnej w trudnych sytuacjach, gdzie dobra relacja biznesowa pomiędzy menedżerem a podwładnym bywa mocno zagrożona.

Zapytaj teraz! Wydruk (PDF)

Warsztaty Biznesowe: Poziom 4 - Inspirujący przywódca

Assets & Skills Szkolenia Warsztaty biznesowe - inspirujący przywódca
Przewodzenie zespołowi. Przywództwo sytuacyjne

Nauka bycia liderem, czyli człowiekiem wyznaczającym ambitny cel oraz mobilizującym swoich podwładnych do podążania w założonym kierunku.

Uczenie się prawidłowego określania zadania, oceny poziomu gotowości podwładnego do wykonania tego zadania. Następnie dostosowanie skutecznego sposobu zachowania menedżera, w celu właściwego wsparcia podwładnego.

Ćwiczenie poszczególnych umiejętności na sytuacjach z własnej menedżerskiej codzienności.


Coaching Clinic®, czyli zarządzanie przez coaching

Uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inspiracji innych do wiary we własny sukces i sprawiania, że zaczynają oni osiągać nadzwyczajne rezultaty.

Poznanie osobistego stylu coachingowego, co bezpośrednio przekłada się na skuteczność komunikacji z podwładnymi.

Wdrożenie podejścia coachingowego powoduje wzrost jakości środowiska pracy m.in. poprzez promowanie innowacyjności, zwiększanie wyników, rozwój i zatrzymanie najlepszych pracowników, poprawę komunikacji w firmie, większą motywację i zaangażowanie pracowników w realizację celów firmy.

Zapytaj teraz! Wydruk (PDF)

Warsztaty Biznesowe: Poziom 5 - Profesjonalna siła

Assets & Skills Szkolenia Warsztaty biznesowe - profesjonalna siła

Czasem, zamiast uzyskania kolejnej kompetencji, korzystniejsze jest rozwinięcie już posiadanych i wykorzystanie ich w inny sposób.

Wówczas warto rozważyć uczestnictwo cenionego menedżera w coachingu. Bazując na posiadanej już wiedzy i umiejętnościach, menedżer pracuje nad uwolnieniem i rozwojem posiadanego potencjału.

Proces coachingu służy przekraczaniu własnych barier. Pozwala ludziom lepiej poznać siebie, postępować bardziej świadomie oraz działać innowacyjnie, w zgodzie z potrzebami i celami swojej organizacji.


Czym jest coaching?

zobacz więcej

Zapytaj teraz!

Coaching

Proces, który wyzwala ludzki potencjał. Dzięki rozwojowi jednostki zyskuje też organizacja

Czym jest coaching?

W Assets & Skills Consulting rozumiemy coaching jako proces, podczas którego Klient zmierza do osiągnięcia pożądanego celu rozwojowego. Jest procesem opartym na wzajemnym zaufaniu i relacji partnerskiej. Kreatorem rozwiązań jest sam Klient. Coach natomiast ma narzędzia, dzięki którym Klient może znaleźć te rozwiązania.

Esencją coachingu jest wspieranie w samodzielnym dokonywaniu zmian i w sposób zamierzony przez Klienta lub, który uzgodnił z przełożonym. Proces ten wyzwala ludzki potencjał, stąd dzięki rozwojowi jednostki, zyskuje też organizacja, która może pełniej się rozwinąć, wzmocnić swoją konkurencyjność na rynku oraz szybciej osiągać konkretne cele biznesowe. Coaching jest inwestycją firmy w stały i dalekosiężny rozwój swojej organizacji oraz cennych dla niej pracowników.


Jak wprowadzać coaching w organizacji?

Assets & Skills Coaching - coaching w organizacji Najlepiej zaczynając od najwyższej kadry zarządzającej lub przedsiębiorcy. Warto, żeby to właśnie oni, jako pierwsi odbiorcy coachingu, zwiększyli skuteczność swojego funkcjonowania w organizacji. Dzięki temu wzmocnią firmę zarówno poprzez rozwój swoich kompetencji, jak i kształtowanie odpowiednich postaw. Zdobyte w ten sposób doświadczenie mogą wykorzystać dwojako: zaproponować proces coachingu członkom swojego zespołu lub wprowadzić coachingowy styl zarządzania.

W Assets &Skills prowadzimy coaching holistyczny, uwzględniający, że na funkcjonowanie człowieka i osiągane przez niego rezultaty istotny wpływ mają także przekonania, zakorzenione nawyki w myśleniu i działaniu, hierarchia wartości oraz poczucie tożsamości. I każdy z tych czynników może podnieść lub obniżyć efektywność działania Klienta w każdym aspekcie życia.

Jakie korzyści daje coaching?

 • Poszerzenie samoświadomości, celów, warunków i sytuacji w jakich działa Klient oraz decyzji jakie podejmuje.
 • Pełniejsze korzystanie z naturalnych zasobów. Przyjmowanie odpowiedzialności za swoją przyszłość i za aktywne jej kształtowanie.
 • Znalezienie nowych perspektyw, lepsze zrozumienie własnych myśli, emocji i działań, jak również ludzi i sytuacji dziejących się wokół.
 • Usunięcie barier wewnętrznych (np. przekonań, nastawień) i zewnętrznych (np. presji otoczenia) w procesie realizacji celów zawodowych i prywatnych.
 • Zmiana dotychczasowego sposobu myślenia i zarządzania działaniami, m.in. sposobów budowania relacji, komunikowania się, rodzajów używanych narzędzi managerskich, sposobu komunikowania się, zmiana emocji, np. jak radzić sobie w sytuacjach stresowych itp.

Coaching biznesowy (business coaching)

Assets & Skills Coaching biznesowy - business coaching Coaching biznesowy (business coaching) dotyczy kontekstu organizacji, w której funkcjonuje zawodowo Klient. Jest zwykle związany z wykonywanymi zadaniami, a cele i mierniki rozwoju uzgadniane są pomiędzy Klientem i przedstawicielem organizacji (przełożony lub HR manager).

Ze względu na temat, którego dotyczy proces, coaching biznesowy można podzielić na:

 • coaching strategiczny (strategic coaching, executive coaching), gdy cele rozwojowe Klienta, zwykle z najwyższej kadry zarządzającej, koncentrują się na określaniu kierunku rozwoju i tworzenia strategii przedsiębiorstw i organizacji.
 • coaching przywódczy (leadership coaching), gdy cele rozwojowe Klienta, zwykle z kadry zarządzającej przedsiębiorstw i organizacji, koncentrują się na rozwoju potencjału związanego z przewodzeniem innym. W tym obszarze warto korzystać z dodatkowych narzędzi, np. ocena 360°.
 • Assets & Skills Consulting prowadzi też coaching w miejscu pracy, zwany coachingiem „on the job” lub coachingiem umiejętności. Jego celem jest dostarczanie umiejętności. Kluczowym elementem tego procesu jest obserwacja Klienta w jego miejscu pracy i udzielanie informacji zwrotnej. Coaching „on the job” jest procesem wyposażania ludzi w narzędzia, wiedzę i szanse, jakich potrzebują, aby się rozwijać i pracować coraz wydajniej.

Zapytaj teraz!

Coaching osobisty / życiowy ( personal/life coaching)

Assets & Skills Coaching osobisty, życiowy - life coaching Coaching osobisty/życiowy (personal/life coaching) jest zwykle realizowany poza kontekstem organizacji, na zlecenie prywatnej osoby. Temat coachingu zależy od indywidualnych potrzeb Klienta i może dotyczyć realizacji wizji w życiu, przygotowywania planów, utrzymywania związków, zdrowia i urody, kreatywności, wolności finansowej, wychowywania dzieci, podejmowania decyzji w kluczowych dla Klienta sprawach itd.

„Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał”, Zig Ziglar

Możliwość rozwoju osobistego, rozumiana jako wdrażanie rozwiązań najbardziej zgodnych ze swoim światopoglądem, aby wykorzystać własny potencjał, jest bardzo motywująca. Klient może czekać na inicjatywę organizacji, dla której pracuje, ale może też wziąć swój potencjał w swoje ręce i przechodząc proces coachingu efektywniej budować własną markę.

Zapytaj teraz!

Zespół Assets & Skills

Agnieszka Kaczmarek, Assets & Skills Consulting, Trener Biznesu, Coach ICC

Agnieszka Kaczmarek

 • 14 - letnie doświadczenie w międzynarodowych korporacjach w: zarządzaniu obsługą klienta, sprzedaży, zarządzaniu grupą produktów.
 • 10 - o letnie doświadczenie warsztatowe w obszarach: budowania relacji z klientem, umiejętności menedżerskich, osobistych, także projektach doradczych: audyt kompetencji, rekrutacja i selekcja oraz budowanie modeli kompetencji.
 • 5 - o letnie doświadczenie w coachingu menedżerów (także poziom executive).
 • Certyfikaty: Trener Biznesu, Coach ICC (C 7127, 28.VIII 2010), akredytacja w Teorii Ról Zespołowych wg Belbin’a, Praktyk NLP.
Marzenna Tusza, Assets & Skills Consulting, Konsultant, Interim Manager, self storage

Marzenna Tusza

 • Praktyk biznesowy na szczeblu zarządczym i operacyjnym w firmach polskich i międzynarodowych.
 • Branże: usługi dla biznesu, FMCG, self-storage (w tym wdrażanie usługi na rynku polskim, dopasowywanie standardów globalnych do potrzeb lokalnych).
 • 20-letnie doświadczenie managerskie we: wdrażaniu nowych przedsięwzięć biznesowych, budowaniu i zarządzaniu działami handlowymi, rozwoju kompetencji pracowników, kreowaniu standardów jakości obsługi klienta.
Hanna Napiórkowska, Assets & Skills Consulting, Trener Sprzedaży, Coach

Hanna Napiórkowska

 • Certyfikowany Trener sprzedaży, Trener Insights® Discovery, Trener coachingu i Coach (kurs coachingu akredytowany przez ICF, prowadzony we Wszechnicy UJ przez Erickson College International).
 • Ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu szkoleniami i rozwojem.
 • Specjalizacja: wdrażanie standardów i systemów zwiększających efektywność biznesu.
 • Główne kompetencje: sprzedażowe oraz z obszaru miękkiego HR
Dorota Pec, Assets & Skills Consulting, Change Management Approved Trainer (APMG) PRINCE2, Approved Trainer (AXELOS) PRINCE2

Dorota Pec

 • 15-letnie doświadczenie szkoleniowe i warsztatowe w obszarach: zarządzania projektami, zarządzania zmianą, a także rozwijania kompetencji interpersonalnych.
 • 10-letnie doświadczenie w konsultingu związane głównie z wdrożeniami systemów zarządzania projektami.
 • Kompetencje w zakresie coachingu (w trakcie procesu akredytacyjnego ICF).
 • Certyfikaty: Change Management Approved Trainer (APMG), PRINCE2 Approved Trainer (AXELOS), PRINCE2 Agile Practitioner (AXELOS), CHANGETRACKING PRACTITIONER.

Zrealizowane projekty

Allianz Bank, Allianz TU, AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o. o, Bristol Myers-Squibb Polska Sp. z o. o., BOIRON Sp. z o.o., Coloplast Sp. z o.o., City Self Storage sp. z o.o., DSV Sp. z o.o. S.K.A., ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o., Electrolux Poland sp. z o. o, Apteka „Galenica” i Apteka „Pod Sasanką”, GE Money Bank, Gedeon Richter Marketing Polska Sp. z o.o., Green Caffè NERO, JZO Sp. z o. o., Kangu Self Storage, MAP Polska Sp. z o.o., Bank Millennium SA, Novo Nordisk Sp. z o. o., Oriflame Poland Sp. z o. o, NDG Medica, Pfizer Polska Sp. z o.o., Roche Polska Sp. z o.o., Spółdzielnia Inwalidów "ELEKTRON", Spółdzielnia Inwalidów TRUD, Sysmex Polska Sp. z o.o., V&S Luksusowa, Work Express.

Partnerzy i akredytacje

Kontakt z nami

tel. +48 601 691 481 - Agnieszka Kaczmarek

Assets & Skills Consulting jest zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej M.St. Warszawy pod nr 419543,
REGON 140379940, NIP 782-195-99-02